Aktualności recenzja dyplomu Andrzej Śmiałek, prof. ASP

Śnieżne Trasy Przez Lasy. System informacji wizualnej kompleksu tras narciarskich

Autorka: Julia Guzik
Tytuł: Śnieżne Trasy Przez Lasy. System informacji wizualnej kompleksu tras narciarskich
Praca dyplomowa magisterska na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Promotorka: dr hab. Ewa Pawluczuk prof. ASP
Recenzent: dr hab. Andrzej Śmiałek, prof. ASP

Praca składa się z trzech części: analitycznej, opisu pracy nad projektem oraz prezentacji rozwiązania projektowego. Część analityczna zawiera rozdziały pt. „wprowadzenie” i „część rozpoznawcza”. Autorka prezentuje tu pozyskane informacje obejmujące charakterystykę Beskidu Niskiego, jego historię, geomorfologię oraz antropologię. Szczególną uwagę zwraca na kulturę zamieszkujących te tereny do 1947 roku Łemków. Kolejne podrozdziały poświęcone są charakterystyce i opisowi działań Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa oraz zarządzanemu przez to Stowarzyszenie projektowi Śnieżne Trasy Przez Lasy. Ta część opracowania zawiera opis aktualnie stosowanych oznaczeń, map oraz elementów identyfikacji wizualnej. Kolejnym elementem pracy jest „część rozpoznawcza”, w której opisano efekty wizji lokalnej odbytej przez autorkę w dniach 4 i 5 lutego 2023 roku na terenie gminy Sękowa. Wizja obejmowała: wizytę w Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej, wycieczki narciarskie po okolicy oraz wywiady z osobami związanymi ze Śnieżnymi Trasami.

Najważniejszą częścią pracy jest prezentacja rozwiązania projektowego, czyli rozbudowanego zestawu elementów komunikacji wizualnej. W jego skład wchodzą elementy identyfikacji wizualnej zawierające: graficzne motywy główne, kolorystykę, logotypy, motywy uzupełniające, zdjęcia, typografię, plakaty, dyplomy, ulotkę, gadżety, piktogramy, stronę internetową oraz elementy systemu informacji wizualnej: punkt węzłowy, schemat szlaków tras narciarskich, drogowskazy, znaki kierunkowe i ostrzegawcze oraz tablica informacyjna. Pracę pisemną zamyka skromna bibliografia, w skład której wchodzą trzy pozycje książkowe oraz osiem stron internetowych. Zważywszy na naturę poruszanej w projekcie dyplomowym problematyki oraz ilość dostępnych źródeł, wydaje się to stanowczo za mało.

Ocena rozwiązania projektowego

Zaprojektowany przez autorkę system informacji wizualnej oceniam wysoko. Wybór motywu przewodniego inspirowanego łemkowskim haftem krzyżykowym jest atrakcyjny wizualnie, a jednocześnie uwzględnia elementy tożsamości i dziedzictwa kulturalnego mieszkańców Beskidu Niskiego. Zaproponowana kolorystyka niesie przesłanie ideowe, jest wyrazista i dobrze wpisuje się w zaprojektowany system identyfikacji. Ciekawym zabiegiem graficznym jest użycie stylizowanych zdjęć, będących wyróżnikami stosowanymi w elementach identyfikacji Śnieżnych Tras i Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa.

Autorka wybrała dwa kroje pisma dostępne w ramach otwartych licencji, co ma istotne znaczenie z uwagi na ograniczony budżet Stowarzyszenia. Krój Poppins użyto w logotypach, tytułach i wyróżnieniach, a Open Sans stosuje się w dłuższych tekstach, opisach oraz elementach informacji wizualnej. Wybór obydwu krojów jest trafny, charakteryzuje je nowoczesna, prosta typografia, co przekłada się na czytelność i spójność zaprojektowanych elementów komunikacji wizualnej.

Dla ułatwienia percepcji przekazu odnośnie do bezpieczeństwa, nawigacji oraz innych istotnych dla użytkowników tras informacji autorka zaprojektowała rozbudowany zestaw piktogramów. Większość piktogramów jest czytelna, a ich prawidłowe zrozumienie nie powinno przysparzać trudności.

Ważnym elementem systemu informacji wizualnej są drogowskazy. Autorka proponuje zmianę tła oraz sposobu oznaczenia koloru szlaku. Z punktu widzenia czytelności, taki zabieg jest korzystny. Jednak zaproponowane rozwiązanie znacznie odbiega od obecnie stosowanego i może powodować dezorientację u osób przyzwyczajonych do starego systemu oznakowania. Szkoda, że nie przedstawiono alternatywnej propozycji bazującej na obecnie stosowanych oznaczeniach. Badania z użytkownikami pozwoliłoby stwierdzić, jakie ingerencje są dopuszczalne.

Zaprojektowany schemat szlaków tras narciarskich jest atrakcyjny wizualnie i spójny z systemem identyfikacji i informacji. Wydaje się jednak mało funkcjonalny. Oznaczenie punktów węzłowych jedynie numerami nie ułatwia planowania wycieczki i może powodować dezorientację na szlaku. Rzadko zdarza się przypadek planowania trasy w taki sposób, aby podążać zgodnie z kolejnymi numerami punktów węzłowych. Zapewne należałoby przeprowadzić badania z użytkownikami, ale jestem przekonany, że opisanie punktów węzłowych zgodnie z przyjętym nazewnictwem znacznie ułatwi orientację w terenie. Takie rozwiązanie wydaje się logiczne, zwłaszcza że nazw punktów węzłowych użyto na drogowskazach.

Zaproponowana koncepcja graficzna strony internetowej jest spójna z zaprojektowaną identyfikacją i atrakcyjna wizualnie. Nawigacja oraz kontent bazują na obecnie używanej przez Stowarzyszenie stronie, nie ma w tym nic nagannego, lecz przed ewentualnym wdrożeniem należy przeprowadzić testy z użytkownikami i na ich podstawie podjąć ostateczne decyzje projektowe.

Dodatkowym elementem systemu identyfikacji są gadżety. Autorka zaproponowała przypinkę i szalik. Charakter i specyfika miejsca, a także zaplecze w postaci lokalnych rzemieślników otwiera znacznie większe możliwości kreacji ciekawych i funkcjonalnych produktów. Jednak z uwagi na obszerność opracowania, gadżety można uznać za osobny problem projektowy, możliwy do zrealizowania w kolejnych krokach.

[…]

Konkluzja

Zaprezentowany przez Panią Julię Guzik projekt systemu informacji wizualnej kompleksu tras narciarskich oceniam wysoko i wnioskuję o dopuszczenie do publicznej obrony przed komisją na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Ponadto proponuję zorganizowanie prezentacji projektu w Stowarzyszeniu Rozwoju Sołectwa Krzywa w celu podjęcia rozmów na temat ewentualnego wdrożenia projektu Pani Julii Guzik.