Dla autorów

Osoby zainteresowane publikacją w magazynie „Restart” zapraszamy do nadsyłania propozycji na adres: restart@asp.krakow.pl
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych materiałów.

„Restart” prezentuje wybrane, najciekawsze prace dyplomowe /magisterskie i licencjackie/ z bieżącego roku akademickiego. Propozycje  przesyłane są przez dziekanów lub osoby do tego upoważnione na adres mailowy Redakcji. O sposobie selekcji decyduje Dziekan Wydziału. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji, które prace zostaną upublicznione w kolejnych numerach Restartu. 

Autorzy drogą mailową otrzymują informację jak należy opracować przesłany materiał (tekst i zdjęcia). Do publikacji może zostać wykorzystana recenzja pracy magisterskiej lub jej skrót. 

Prace bez rekomendacji wydziału /przesyłane bezpośrednio przez zainteresowanych/ nie będą brane pod uwagę

1. Ogólne zasady zapisu: tekst główny: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki 12; odstępy między wierszami 1,5; obustronne wyrównanie tekstu.

2. Układ tekstu: na pierwszej stronie artykułu z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, poniżej tytuł artykułu.

3. Cytaty w tekście zaznacza się przy pomocy cudzysłowów (nie kursywy). Cytat w cytacie wyróżnia się cudzysłowem «francuskim». Opuszczenia w cytatach zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie kwadratowym.

⊗ Kursywą zapisuje się tytuły (np. dzieł sztuki, wystaw, książek, filmów, tekstów) oraz użyte w tekście słowa obcojęzyczne. Tytuły czasopism i serii wydawniczych zapisuje się w cudzysłowie.

4. Zapis dat:

⊗ W artykule: nazwę miesiąca podaje się słownie, „rok” bez skrótu (np. 21 września 1877 roku). W tekście „rok” i „wiek” zapisuje się bez skrótów (np. w 1920 roku, lata 30. XIX wieku).
⊗ W przypisach: „miesiąc” podaje się liczbą rzymską, nie wpisuje się słowa „rok” (np. 30 I 1939).

5. Przypisy umieszczane są pod artykułem pod nazwą „Przypisy” (nie na dole danej strony).

⊗ Wymagane są przypisy do wszystkich cytatów zamieszczonych w artykule; decyzja o zamieszczaniu przypisów referencyjnych pozostaje w gestii autora.
⊗ Przypisy sporządza się według znormalizowanych zasad: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony po skrócie „s.” (np. W. Jaworska, Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Wrocław 1964, s. 199). W sytuacji powtarzania cytowanej pozycji należy stosować skrót „dz. cyt.”.
⊗ cytowanie gazet i czasopism: np. W. Husarski, Twórczość T. Axentowicza na tle jego epoki, „Czas” 1938 (4 IX), nr 242, s. 8; W. Kozicki, Edward Wittig, „Sztuki Piękne”, R. VIII (1932), nr 8–9, s. 222–223.

6. W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: np., itd., m.in.. Akronimy piszemy w pełnym brzmieniu przy okazji pierwszego użycia (Narodowy Bank Polski, następnie: NBP).

7. Liczby oraz liczebniki porządkowe od 1 do 9 należy zapisywać słownie. Liczby oraz liczebniki porządkowe większe niż 9 powinny być zapisywane cyframi (liczebniki porządkowe zapisujemy z kropką: 10., 11., 12. itd.).

8. Wywiad: w podtytule wywiadu zapisujemy „Z [imię i nazwisko] rozmawia [imię i nazwisko]”. Przy pierwszym użyciu zapisujemy imię i nazwisko obydwu rozmówców w pełnym brzmieniu, a przy kolejnych pytaniach tylko inicjały.

9. Ilustracje:

⊗ Prosimy o uwzględnianie tylko takich ilustracji, do których posiadają Państwo prawa autorskie lub zgodę autora/autorki.
⊗ Ilustracje powinny być dołączone w osobnym katalogu. Rozmiar obrazu nie mniejszy niż 1680 × 1050 pikseli, rozdzielczość: 72 dpi, przestrzeń barwna RGB.
⊗ Zdjęcia powinny być opisane w tytule pliku ze zdjęciem (w formie pełnej lub skróconej wraz z kolejnym numerem) oraz dodatkowo w osobnym pliku Word (pełny tytuł wraz z kolejnym numerem) – np. opis w pliku ze zdjęciem: „1 – Wyzwanie”, opis w pliku Word: „1 – Edward Wittig, Wyzwanie, 1907, odlew, brąz, 91 × 31,5 × 31 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie”. Sposób opisu zdjęć: autor, tytuł, rok, technika, wymiary.

10. Autorów artykułów prosimy o przekazywanie redakcji swoich notek biograficznych (300–400 znaków ze spacjami) wraz ze zdjęciem portretowym.