Aktualności recenzja dyplomu Marta Lempart-Geratowska

Recenzja pracy magisterskiej Kamila Janika pt. Projekt aranżacji i ekspozycji zabytkowych nawarstwień malarskich w kościele pw. św. Marcina w Gnojniku

Autor: Kamil Janik
Tytuł: Projekt aranżacji i ekspozycji zabytkowych nawarstwień malarskich w kościele pw. św. Marcina w Gnojniku
Praca dyplomowa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Promotor: dr Anna Forczek-Sajdak
Recenzent: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska

↑ Kamil Janik w trakcie uzupełniania ubytków warstwy malarskiej, 2022

Niezwykle zwięzły tytuł pracy magisterskiej pana Kamila Janika nie zapowiada, iż jest to rozbudowane, wielowątkowe, niezwykle interesująco napisane i prawidłowo zredagowane opracowanie teoretyczne – z „praktycznym finałem”. Praca dotyczy nie tylko projektu aranżacji nawarstwień malarskich w zabytkowym wnętrzu sakralnym – kościele pw. św. Marcina w Gnojniku – ale odnosi się również do narzędzi, jakie posłużyły do jego wykonania. Zanim jednak powstał projekt aranżacji, Dyplomant bardzo szczegółowo przedstawił dzieje kościoła, zwracając uwagę na historię oraz analizę formalną i ikonograficzną malowideł odsłoniętych w ostatnich latach. Wykorzystuje do tego celu publikacje i materiały niepublikowane, zwłaszcza dokumentacje prac konserwatorskich i badawczych. Opis jest bardzo dokładny, logiczny, można odnieść wrażenie, że zbyt szczegółowy. Jednakże, po kilku kolejnych akapitach okazuje się, że te wspominane przeze mnie szczegóły mają istotne znaczenie, by można było zrozumieć m.in. kolejne fazy zmian polichromii we wnętrzu czy chociażby wybór metody i narzędzi do opracowania projektu cyfrowej aranżacji i ekspozycji malowideł. Warto wspomnieć, że Dyplomant nie skupia się jedynie na malowidłach odsłoniętych na ścianie północnej kościoła, których projekt aranżacji dotyczył przede wszystkim, ale uwzględnia także pozostałe ściany nawy, przedstawiając je w uproszczonej wizualizacji, co sprawia, że ostatecznie tworzy projekt aranżacji całego wnętrza świątyni.

By tego dokonać, musiał wcześniej przeanalizować dostępne współcześnie narzędzia komputerowe używane do projektowania konserwatorskiego, by następnie dokonać ich właściwego wyboru, a potem nauczyć się je stosować, jak to sam określa, „na nowo”.

I jeszcze „praktyczny finał”, o którym już wspomniałam. Był nim retusz polichromii na ścianie północnej nawy, który zrealizował zespół konserwatorów z udziałem Dyplomanta, pod kierownictwem mgr Karoliny Molgi. Pan Kamil Janik wykonał retusz sceny z przedstawianiem św. Krzysztofa z Dzieciątkiem, przeprowadziwszy wcześniej szczegółowe rozważania teoretyczne, tym razem na temat spoiw stosowanych do retuszu, a dodatkowo, badając ich skuteczność in situ, na wspominanym fragmencie malowidła.

Taki sposób narracji jest bardzo charakterystyczny dla całej pracy magisterskiej pana Kamila Janika – wszystko jest uporządkowane, spójne, czytelnie opisane i udokumentowane. Potwierdzeniem niech będzie liczba pozycji bibliograficznych: 78 publikacji, 25 źródeł niepublikowanych, 27 źródeł internetowych. To wszystko zostało wykorzystane w pracy magisterskiej liczącej 203 strony tekstu, opatrzonego 97 ilustracjami, 6 rysunkami i 318 przypisami!

Konkluzja:

W związku z powyższym nie mam wątpliwości, że praca magisterska pana Kamila Janika w pełni spełnia kryteria stawiane pracy magisterskiej, a Dyplomant zasługuje na tytuł magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa.

Proponowana ocena: celująco (5,5)