Nr 8 zima 2023 recenzja dyplomu Anna Myczkowska-Szczerska

Recenzja pracy magisterskiej Magdaleny Kurek pt. Elementy kultury ludowej w promocji województwa małopolskiego

Autor: Magdalena Kurek
Tytuł: Elementy kultury ludowej w promocji województwa małopolskiego
Praca dyplomowa na Wydziale Form Przemysłowych
Promotor: dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska, prof. ASP

↑ Magdalena Kurek, fotografia produktu, zdjęcie grupowe

Przedstawiona do oceny praca magisterska pani Magdaleny Kurek jest realizacją tematu postawionego w tytule i w pełni odpowiada celom określonym przez Dyplomantkę.

Struktura pracy jest przejrzysta, podział treści logiczny. Opracowanie dowodzi umiejętności sporządzania prac pisemnych wymaganej od magistrantów.

Przebiegowi postępowania projektowego trudno cokolwiek zarzucić – Dyplomantka wykazała się skrupulatnością, rozległą wiedzą na opracowywany temat, trafnym doborem źródeł. Potrafiła znaleźć i zdefiniować istotny problem projektowy, przeprowadzić przekonującą krytykę istniejących rozwiązań, wyciągnąć wnioski z analizy i jasno sformułować założenia. Wykazała się również umiejętnością nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami planowanego przedsięwzięcia związanego z promocją województwa małopolskiego.

Dyplomantka dowiodła dużej wrażliwości na godne zachowania wartości, które – mimo różnych prób ocalenia – wydają się zanikać lub ulegają niepożądanym uproszczeniom i deformacji. Umiejętność sięgnięcia do źródeł i autentyczny zachwyt nad cennymi elementami kultury ludowej, będącymi ważnym elementem ogólnonarodowej i regionalnej tożsamości, są widoczne na kartach ocenianej pracy dyplomowej.

Proponując wplecenie na nowo elementów ludowych w strategię promocyjną województwa małopolskiego, Autorka dokonuje rozbioru na części elementarne wybranych przykładów rękodzieła. Próba ta jest bardzo wartościowa, przede wszystkim ze względu na przyjętą metodę stopniowego zawężania zbiorów elementów różnicujących i wskazywania tych cech, które są najbardziej charakterystyczne dla danego kręgu sztuki ludowej. Wybór siedmiu grup etnograficznych jako podstawy do zbudowania systemu znaków identyfikujących region małopolski jest arbitralny, ale Autorka ma tego świadomość i pozostawia zestaw otwarty.

W wyniku stopniowej syntezy otrzymujemy zestaw siedmiu par uproszczonych i bardziej rozbudowanych wzorów graficznych – kształtów i barw, które mogą identyfikować małopolskie grupy etnograficzne i pojawiać się na szeregu materiałów promocyjnych, takich jak etykiety swojskich wyrobów spożywczych, ulotki informacyjne, okładki publikacji. Oceniając ten zbiór pod względem spójności, należy zwrócić uwagę na założenia procesu twórczego – to zasada kompozycyjna budowy znaków jest elementem najściślej łączącym je w system, czego nie można jednoznacznie stwierdzić w odniesieniu do wyrazu graficznego gotowych prac. Kaligrafia znaków w wielu miejscach jest bowiem bardzo zróżnicowana – grubości linii budujących znak, ich zakończenia, wielkości elementów podobnych (jako koła czy liście), czy w końcu ciężar wizualny poszczególnych znaków mogłyby ulec w toku dalszych prac weryfikacji w celu zbudowania jeszcze bardziej spójnego i wyrazistego zbioru.

Także dalsze rozróżniające niuansowanie i zdefiniowanie w różnych systemach wybranych barw mogłoby służyć temu samemu celowi.

Na pochwałę zasługuje moim zdaniem sposób aplikowania opracowanych wzorów na materiały promocyjne. Bardzo starannie skomponowane etykiety na wino i miody chyba najpełniej pokazują potencjał projektu dyplomowego pani Magdaleny Kurek.

Pragnę podkreślić elegancką postać edytorską opracowania dyplomowego. Drobne formalne mankamenty, jakie dostrzegam, to umieszczenie odsyłaczy do przypisów po kropce kończącej zdanie, niezachowanie ciągłości numeracji w tych odsyłaczach oraz brak wyszczególnienia stron w publikacjach, do których Autorka się odnosi.

Jeśli chodzi o możliwe wykorzystanie omawianej pracy dyplomowej, to z pewnością zasługuje ona na rozpowszechnienie, prezentację podczas przeglądów i konkursów projektowych, a przede wszystkim – na zaprezentowanie przed władzami województwa małopolskiego.

Biorąc pod uwagę wszystkie walory ocenianej pracy magisterskiej, w tym szczególnie wybór i zdefiniowanie tematu oraz jakość zaprezentowanego rozwiązania projektowego stwierdzam, że praca ta zasługuje na wysoką ocenę i wnoszę o jej dopuszczenie do obrony przed Państwową Komisją Egzaminów Magisterskich na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.