Odpoczywać będziesz w biegu, wystawa w Galerii ASP w Krakowie

Miejsce: Galeria ASP w Krakowie
Czas: 15.07 – 15.08.2022
Artystka i artyści: Katarzyna Wyszkowska, Adam Kozicki, Adam Nehring

Widok wystawy, Odpoczywać będziesz w biegu, Galeria ASP w Krakowie, fot. Szymon Sokołowski


Niekiedy przychodzi nam na myśl, że wszystko, co przeżywamy, to porozrywane i zmniejszone części jakiejś dawnej całości, którą kiedyś po prostu się błędnie uzupełniło. (Robert Musil)

Artystka i artyści współtworzący tę wystawę dorastali w warunkach wszechobecnej ideologii neoliberalnej, w świetle której wartość danej jednostki uzależniona jest od charakteru wykonywanego zawodu i ciągłości zatrudnienia. Takie doświadczenia są punktem wyjścia dla wystawy Odpoczywać będziesz w biegu. Artyści przyglądają się rytuałom społecznym i religijnym, sloganom motywacyjnym i zróżnicowanym formom eskapizmu (np. nałogom i uzależnieniom). Praktyki te traktują jako mechanizmy obrony zdrowia psychicznego, a poprzez swoje realizacje artystyczne uwidaczniają przewlekłe problemy systemowe.

Osią wystawy są wzajemne relacje zdrowia psychicznego, pracy i poczucia godności. Katarzyna Wyszkowska odnajduje wewnętrznie sprzeczne idee w różnych sferach polskiej przestrzeni publicznej i gospodarki wolnorynkowej. Życie w otoczeniu ideowych potworków rozwijać może w nas poczucie odrealnienia rzeczywistości społecznej. Prace Adama Kozickiego traktują o zdrowiu psychicznym osób przewlekle doświadczających lęku o swoją sytuację życiową. Skupiają się na skrajnym doświadczeniu bycia przetrzymywanym na komendzie policji. Instalacje Adama Nehringa wskazują na godnościową rolę religii w relacji z doświadczeniami pracy w złych warunkach. Religia stanowić może dla takich doświadczeń przeciwwagę, a wierność jej dogmatom może być ostoją poczucia godności danej jednostki.