Nr 1 wiosna 2021 recenzja dyplomu Jarosław Adamowicz

Drugie życie obrazów – recenzja

Praca dyplomowa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: konserwacja malarstwa
Autorka: Nadia Wywiórska
Tytuł pracy: Rozwarstwianie dwóch ikon malowanych na jednym podobraziu drewnianym: Chrystus Pantokrator (XVI/XVII w.)
i Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.), pochodzących z dawnej cerkwi pw. św. Dymitra Męczennika w Czarnej.
Próba charakterystyki warsztatu artystycznego pierwotnego malowidła

Promotor: dr hab. Małgorzata Nowalińska, Pracownia Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych
Recenzent: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP

Przedłożona praca magisterska dotyczy rozwarstwienia dwóch kompozycji namalowanych na tym samym podłożu drewnianym, z których jedna przysłania drugą, a ich ikonograficzna treść formalna, a także walory estetyczne, historyczne i artystyczne są skrajnie różne. Starsza, niezwykłej urody kompozycja z przełomu XVI/XVII w., przedstawia Chrystusa Pantokratora; z kolei pokrywające tę kompozycję młodsze malowidło, które ukazuje Ostatnią Wieczerzę, pochodzi z 1. poł. XIX w. i posiada cechy twórczości prowincjonalnej. Z dysertacji wnioskujemy, że tablica Chrystusa Pantokratora wraz z ikoną Hodegetrii w otoczeniu proroków, przechowywane obecnie w kościele w Czarnej, oraz trzy tablice z przedstawieniami: św. Dymitra Męczennika, Ukrzyżowania i Mandylionu, znajdujące się dziś w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pochodzą z dawnej cerkwi św. Dymitra Męczennika w Czarnej i wspólnie tworzyły strukturę nieistniejącego dziś ikonostasu. Poruszane w pracy zagadnienia obejmują trudną problematykę rozwarstwiana malowideł sztalugowych, zagadnienia badawcze, konserwatorskie i historyczne. Wnikliwa obserwacja i analiza pozwoliła na dostrzeżenie wyraźnej spodniej kompozycji malarskiej, a tablica stała się pretekstem do przeprowadzenia niezwykle interesujących analiz i działań zmierzających do odsłonięcia doskonale zachowanej ikony Chrystusa Pantokratora i przeniesienia na nowe podłoże kompozycji Ostatniej Wieczerzy. […]